S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NOVINKY

arr3RADY A ČASTÉ OTÁZKY - EMIPO, WALKERČasté otázky zákazníků 1. Jaký je rozdíl mezi batohem a aktovkou ? Oba výrobky jak školní aktovka... arr3Jak vybírat školní aktovku nebo batoh I.Jak vybrat školní aktovku ? Doba, kdy jsme chodili do školy s těžkou koženou aktovkou s popruhy,... arr3Jak vybírat školní aktovku nebo batoh II.Jak vybírat školní aktovku nebo batoh Co by mělo být jasné na první pohled: Označení "školní"... arr3NÁŠ TIP !Pořiďte prvňáčkovi současně s aktovkou také DĚTSKÝ KUFŘÍK, který ve všech školách děti používají na...

 

TOPlist

 

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2. „Prodávajícím“ se rozumí internetový obchod www.skolni-aktovka.cz majitele Knížová Martina, Stříbrnice 277, 687 09 IČ: 87567083, zapsané v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherské Hradiště

1.3. „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4. Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

1.5. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu na adresu Knížová Martina, Stříbrnice 277, 687 09, nebo e-mailem na adresu info@skolni-aktovka.cz.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 607 571 252 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

 

2. Rozsah odpovědnosti za vady

2.1. Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.

pokud si kupující vadu sám způsobil.

pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění.

při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.

při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.

při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.

při poškození zboží živelnou událostí.

 

3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců.

3.2. Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3. Konkrétní délka lhůty je u každého zboží uvedena v potvrzení – na daňovém dokladu - faktuře.

3.4. Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

 

4. Nároky z odpovědnosti za vady

4.1. Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2. Kupující má zejména právo:

 - i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

- na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

- na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

- na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

- na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

4.3.Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2. Pokud po převzetí a rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, nebo obsah zásilky neodpovídá deklarovanému obsahu na základě dokladu, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 607 571 252, emailem na info@skolni-aktovka.cz nebo písemně na adresu Knížová Martina, Stříbrnice 277, 687 09.

 

6. Způsob reklamace

6.1. Reklamace vyřizuje internetový obchod www.skolni-aktovka.cz majitele Knížová Martina, Stříbrnice 277, 687 09 IČ: 87567083, zapsané v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherské Hradiště, prostřednictvím telefonu č. +420 607 571 252 nebo na emailové adrese info@skolni-aktovka.cz.

6.2. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit.

6.3. Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávajícího, a to dokladem o koupi zboží

6.4. Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu.

6.5. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

6.6. Přijetí zboží k reklamaci bude kupujícímu prodávajícím potvrzeno e-mailem spolu s informací o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení. 

6.7. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady a přibližné datum vyřízení reklamace.

6.8. Prodávající je povinen pro vyřízení reklamace dodržet lhůty stanovené závaznými právního předpisy o ochraně spotřebitele.Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. 

 6.9. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (info@skolni-aktovka.cz).

6.10. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

6.11. Kupující má v případě oprávněné reklamace nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou na adresu prodávajícího, ale pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.

 

Dokumenty ke stažení:

Pouceni-o-pravu-na-odstoupeni-od-smlouvy - Knížová Martina.docx

Reklamační protokol.docx

 

 

 

 

NWFjMW